dilluns, 6 de maig de 2019CONCURS LITERARI 
"LA FONTANELLA"

CONVOCATÒRIA:

La AC La Fontanella convoca el I Concurs Literari amb l'objecte de difundir i promoure l'afició per la creació literària i la lectura, així com impulsar les activitats culturals al nostre poble, Costur.


PARTICIPANTS:

Podran participar totes les persones que ho desitgin. Cada autor/a només podrà presentar un sol relat, en cada modalitat.

Modalitats:
- Relat curt
- Poesia
- Còmic
- Doble tuit

Participants:
- Infantil (menor o igual de 12 anys)
- Juvenil (de 13 a 18 anys)
- Adult (major de 19 anys)

BASES:

1.- El tema serà: “Paisatges rurals. Vida al poble.” i ha d'incorporar una referència a Costur.

2.- Hauran de ser relats inèdits, inclosa la publicació a internet

3.- Condicions de les obres:
Relat curt: Escrit en lletra Arial, mida 12. Màxim de 5 fulls DIN A4.
Poesia: Mínim 4 versos
Còmic: Mínim 4 vinyetes
Doble tuit: Escriu la teua història en dos tuits, 560 caracters
Llengua: Castellà i Valencià

4.- Presentació suport electrònic.
S'enviarà un correu electrònic a l'adreça: aclafontanelladecostur@gmail.com
El correu ha de complir amb els següents requisits:
- En l'assumpte apareixerà CONCURS LITERARI LA FONTANELLA
- En el cos del correu:
MODALITAT: RELAT, POESIA, CÒMIC, DOBLE TUIT/PIULADA (segons la modalitat que opta)
TÍTOL DE L'OBRA
NOM DE L'AUTOR / AUTORA
DATA DE NAIXEMENT, TELÈFON DE CONTACTE
- Arxius adjunts:
S'inclourà un arxiu amb el text. El nom del fitxer serà: MODALITAT + TÍTOL + NOM AUTOR.

5.- RECEPCIÓ DE LES OBRES:

El termini de presentació COMENÇA l'15 de MAIG de 2019 i FINALITZA l'1 de JULIOL de 2019, a les 24h.


6.- JURAT:

El jurat estarà compost per persones designades per l'AC La Fontanella a aquest efecte.

Els premis poden declarar-se deserts, segons els criteris de qualitat del jurat.


7.- PREMIS:
S'estableix un primer premi per a cada grup d'edat: Infantil, juvenil i adult que consistirà en un lot de llibres.

8.- Els autors presentats cediran els seus drets de propietat intel·lectual a l'AC La Fontanella. Per la seva futura publicació.

9.- El lliurament dels premis tindrà lloc en un acte dins de la II Setmana Cultural de Costur.

Cap comentari: