CATALOGACIÓ D'ELEMENTS DE PEDRA EN SEC DEL PATRIMONI DE COSTUR

Des de l'AC La Fontanella i el seu Grup d'Estudi del Patrimoni de Costur, hem sol·licitat una subvenció de Conselleria d'educació, investigació, cultura i esport per a la catalogació de béns immobles de pedra en sec.

Com ja sabeu, la pedra en sec és una tècnica constructiva que es caracteritza per utilitzar la pedra com a únic material de construcció, sense morters, ni aigua, tradicionalment emprada en la construcció d'elements vinculats al desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes, amb gran diversitat tipològica: ribassos, casetes, aljubs, paviments, etc.Les construccions de pedra en sec formen part d'aqueix conjunt ampli i divers que constitueix l'arquitectura popular anònima tradicional. Construïdes pels seus propis usuaris, les més de les vegades i sense gran repercussió social en el seu entorn, més enllà de la funcionalitat directa que suposava per als seus propietaris.Les fitxes de cada element d'aquest catàleg vindran referides exclusivament a construccions de pedra en sec, i a més indicaran el tipus constructiu resultant de l'ús concret al qual està destinat, una descripció detallada d'aquest i tota la informació gràfica i històrica que es requereix, també ens interessa ampliar aquesta informació vinculant o agrupant aquests elements dins de conjunts patrimonials de major envergadura, ressaltant la seua funció dins del conjunt i el vincle amb altres construccions o elements


Per això hem contractat, com demanen les bases de la subvenció, un equip redactor, ressaltant l'experiència en la redacció de catàlegs de proteccions i de projectes d'intervenció o investigació relacionats amb el patrimoni cultural. Ivana Ponsoda Revert i Sixto Daniel Lozano Esteban, arquitectes Nivell 3 Màster, Màster en Paisatge Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València, ETSAV-UPV.
Han passejat pel nostre terme municipal, acompanyats per Miguel Vicente i d’ací a poc temps disposarem dels elements que han considerat amb millors característiques per a formar part d'aquest primer catàleg. El qual intentarem anar completant en següents anys.

Comentaris